English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  Items with full text/Total items : 92604/122928 (75%)
Visitors : 26749016      Online Users : 353
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  政大機構典藏 >  Browse by Author

  Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   

  Showing items 26376-26400 of 84685. (3388 Page(s) Totally)
  << < 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 > >>
  View [10|25|50] records per page
  Author Name No. of items
  Qiu, Wen-Ling [1/1]
  Qiu, Xian Zheng [1/1]
  Qiu, Yan-Ming [1/1]
  QIU, YANG [0/1]
  Qiu, Yi Feng [1/1]
  Qiu, Yi-Ning [0/1]
  Qiu, Ying-Hui [1/1]
  Qiu, Yong-Xiang [1/1]
  Qiu, You-Ren [1/1]
  Qiu, Yu-Heng [0/1]
  Qiu, Yu-Xiang [1/1]
  QIU, YUE-SHU [1/1]
  Qiu, Zhen-Tai [1/1]
  Qiu, Zheng-Mao [0/1]
  QIU, ZHOU-GANG [1/1]
  Qu, Bo-Yang [1/1]
  Qu, Hong-Yu [1/1]
  Qu, Shao Mei [0/1]
  Qu, Xiaoying [1/1]
  Quach Quang Hong [1/1]
  QUAN, BING-ZE [1/1]
  Quan, David R. [1/1]
  QUAN, MING-JI [1/1]
  Quan, Zhong-Da [1/1]
  QUDDUS, M [1/1]
  Showing items 26376-26400 of 84685. (3388 Page(s) Totally)
  << < 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 > >>
  View [10|25|50] records per page

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback