English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 11 |  Items with full text/Total items : 88866/118573 (75%)
Visitors : 23549277      Online Users : 255
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  政大機構典藏 >  Browse by Author

  Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   

  Showing items 36001-36025 of 80721. (3229 Page(s) Totally)
  << < 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 > >>
  View [10|25|50] records per page
  Author Name No. of items
  Zou, Zhen-Huan [1/1]
  Zsuzsanna Mangu [1/1]
  Zuckerman, S. D. [1/1]
  Zunzunegui, M. V. [1/1]
  ZUO, CHONG-ZHONG [0/1]
  Zuo Teng, Xing Shi [0/1]
  zur Muehlen, Maximilian [1/1]
  Zweig, David [1/1]
   Chang,Chin-oh [15/15]
   Chen, Robin Jung‐Cheng [1/1]
   Chiang,Hsu-Hsin   [1/1]
   Chiang, Mi-Hsiu [1/1]
   Deng, Liping   [1/1]
   Ho, Yih-ching [1/1]
   Ho, Yun-Yi [1/1]
   Hong, Huang-Yao   [1/1]
   Li, Sandy  C. [1/1]
   Li, Sien-liang [1/1]
   Lin, Sen-Tyan [7/7]
   Lin,Shih-Yuan [3/4]
   Ma, Hsen-hsing [1/1]
   Sun, Jerry  Chih-Yuan   [1/1]
   Tan, Alexander C.    [1/1]
   Wilkinson, J. Eric  [1/1]
   Yang, Shu-fan [1/1]
  Showing items 36001-36025 of 80721. (3229 Page(s) Totally)
  << < 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 > >>
  View [10|25|50] records per page

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback