English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  Items with full text/Total items : 93793/124240 (75%)
Visitors : 28880427      Online Users : 549
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  政大機構典藏 >  Browse by Author

  Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   

  Showing items 7376-7400 of 85448. (3418 Page(s) Totally)
  << < 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 > >>
  View [10|25|50] records per page
  Author Name No. of items
  Cho, Chih-Ching [0/1]
  Cho, Chih Jou [1/1]
  Cho, Ching Jung [1/1]
  Cho, Chiou-Ji [1/1]
  Cho, Chung-Hung   [3/3]
  Cho, Chung-wen [2/2]
  Cho, D.D. [1/1]
  Cho, H.J. [1/1]
  Cho, H. W. [0/1]
  Cho, Hsiao Ching [2/2]
  Cho, Hsiao Han [1/1]
  Cho, Huei-Wan [1/1]
  Cho, Hui Hua [2/2]
  Cho, Hui Min [1/1]
  Cho, Hui-Wan [3/3]
  Cho, Hyun-jun [1/1]
  Cho, Ji Hoon [2/2]
  Cho,Kuan-chi [1/1]
  Cho, Lee Ting [1/1]
  Cho-Mei Chen [1/1]
  Cho, Min Kyun [1/1]
  Cho, Re Chan [0/1]
  Cho, S.-Y. [1/1]
  Cho, Scott [1/1]
  Cho, Stewart [1/1]
  Showing items 7376-7400 of 85448. (3418 Page(s) Totally)
  << < 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 > >>
  View [10|25|50] records per page

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback