English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  Items with full text/Total items : 92776/123147 (75%)
Visitors : 26978182      Online Users : 457
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  政大機構典藏 >  Browse by Author

  Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   

  Showing items 27726-27750 of 84741. (3390 Page(s) Totally)
  << < 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 > >>
  View [10|25|50] records per page
  Author Name No. of items
  Shin, Yaju   [7/11]
  Shin, Yi-Cheng [2/2]
  Shin-yuan Sheng [0/1]
  Shing-Yuan Sheng [1/1]
  Shinichi Harada [1/1]
  Shinn-Jang Hwang [9/10]
  Shinn-Wen Wang [0/1]
  Shinotsuka H [0/3]
  Shiou, Hueih-lain [1/1]
  SHIRLY [1/1]
  Shirouzu, Noriko [1/1]
  Shitenkova Elena [1/1]
  Shiu, C.-C. [1/1]
  Shiu, Cheng-Yi   [4/4]
  Shiu, Chun-Chi [1/1]
  Shiu, Fu-Shiang [1/1]
  Shiu,Hung-Ming [1/1]
  Shiu, Jia Jiun [1/1]
  Shiu, Jia-Rung [1/1]
  Shiu, Jian-Jin [1/1]
  Shiu,Jiun-Yi [1/1]
  Shiu, Ling-Yia [1/1]
  Shiu, Lisa F. [1/1]
  Shiu, Shih Yung [1/1]
  Shiu-ting Huang [0/1]
  Showing items 27726-27750 of 84741. (3390 Page(s) Totally)
  << < 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 > >>
  View [10|25|50] records per page

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback