English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  Items with full text/Total items : 93779/124226 (75%)
Visitors : 28841098      Online Users : 440
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  政大機構典藏 >  Browse by Author

  Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   

  Showing items 28026-28050 of 85445. (3418 Page(s) Totally)
  << < 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 > >>
  View [10|25|50] records per page
  Author Name No. of items
  Shiu, Fu-Shiang [1/1]
  Shiu,Hung-Ming [1/1]
  Shiu, Jia Jiun [1/1]
  Shiu, Jia-Rung [1/1]
  Shiu, Jian-Jin [1/1]
  Shiu,Jiun-Yi [1/1]
  Shiu, Ling-Yia [1/1]
  Shiu, Lisa F. [1/1]
  Shiu, Shih Yung [1/1]
  Shiu-ting Huang [0/1]
  Shiu, Wen-Wei [1/1]
  Shiu, Y. [1/1]
  Shiu, Yi-Jiun [1/1]
  Shiu, Yuan-Jen [1/1]
  Shiu, Yun-Shiang [1/1]
  Shiu, Yung Ming   [49/50]
  Shiu, Yung‐Ming   [3/3]
  Shiue, Angela W. L. [1/1]
  Shiue, Cheng-You [1/1]
  Shiue, Fu-Jiing [1/1]
  Shiue, J.S [1/1]
  Shiue, Jain Joag [1/1]
  Shiue, Jau-shyong [3/3]
  Shiue, Jau-Yih [0/1]
  Shiue, Jer-Yeu [0/1]
  Showing items 28026-28050 of 85445. (3418 Page(s) Totally)
  << < 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 > >>
  View [10|25|50] records per page

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback