English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 20 |  Items with full text/Total items : 90029/119959 (75%)
Visitors : 24036205      Online Users : 201
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  政大機構典藏 >  Browse by Author

  Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   

  Showing items 35601-35625 of 81778. (3272 Page(s) Totally)
  << < 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 > >>
  View [10|25|50] records per page
  Author Name No. of items
  Yuan, S.-M. [1/1]
  Yuan, Sam T. H. [1/1]
  Yuan, Shu-Mei [1/1]
  Yuan, Shuo Cheng [1/1]
  Yuan, Shyan-Ming [1/1]
  Yuan, Siva [1/1]
  Yuan, Soe Tsyr   [73/74]
  Yuan, Soe Tsyr Daphne   [11/11]
  Yuan, Soe-Tysr   [12/14]
  Yuan-Tse Lin   [0/1]
  Yuan, Tsungwei [1/1]
  Yuan, Wang Chun [0/1]
  Yuan, Wei-Cheng [1/1]
  Yuan, Wei-Hsuan [0/1]
  Yuan, Xiao-Zhi [0/1]
  Yuan, Yi [5/5]
  Yuan, Yi-Ting [1/1]
  Yuan, Yong Xiang [1/1]
  Yuan, Yuh-Ju [1/1]
  Yuanchen Chang [1/2]
  Yuang-Kuang Kao   [1/1]
  Yuang, Lang Yi [1/1]
  Yuanhsu Lee [0/1]
  Yuann, Jeu-Jenq [2/2]
  Yuanyao, Meng [1/1]
  Showing items 35601-35625 of 81778. (3272 Page(s) Totally)
  << < 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 > >>
  View [10|25|50] records per page

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback