English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 20 |  Items with full text/Total items : 90029/119959 (75%)
Visitors : 24041590      Online Users : 183
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:0(0.00%)
  含全文筆數:17(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:17(100.00%)
  下載大於100次:17(100.00%)
  檔案下載總次數:16667(100.00%)

  最後更新時間: 2020-04-06 01:42


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 38. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chen, Fung-Yiao   [1/1]
  Chen, Tsai-Jyh   [1/1]
  Chiou, Jyh-Shen   [1/1]
  Horng, Shun-Ching   [1/1]
  Hsu,Hsiang-sheng   [1/1]
  Hwang, Jen-Te   [1/1]
  Jiun, Wang [1/1]
  Lai, Tsung-Yu   [1/1]
  Liang, Ren-Shiuh [1/1]
  Lin, Chi-Ying [1/1]
  Lou, Shu-Wan [1/1]
  Shaw, Chong-Hai [1/1]
  Wang, Jeng-Woei   [1/1]
  Wu, Paul C. S. [1/1]
  Wu, Te-Mei   [1/1]
  Yang, Heng-Li   [1/1]
  Yeh, Yu-chu   [1/1]
  何宇明 [1/1]
  劉幼琍   [1/1]
  吳德美   [1/1]
  吳長生 [1/1]
  徐翔生   [1/1]
  李良哲   [1/1]
  林森田   [1/1]
  林綺雲 [1/1]
  顯示項目1-25 / 38. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋