English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 88295/117812 (75%)
Visitors : 23399016      Online Users : 102
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  國科會研究計畫 [113/113]
  學位論文 [231/239]
  專書/專書篇章 [66/66]
  展演 [7/7]
  期刊論文 [451/507]
  研究報告 [4/5]
  考古題 [32/32]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:10(2.86%)
  含全文筆數:39(11.14%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:39(100.00%)
  下載大於100次:38(97.44%)
  檔案下載總次數:63219(3.61%)

  最後更新時間: 2019-10-19 00:15


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 94. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Cai, Nian-Jhen [0/1]
  Chang C. [0/1]
  Chang, Chingching   [3/3]
  Chang, Tsai Ping [0/3]
  Chang, Yuhmiin   [0/2]
  Chen, I-fen [1/1]
  Chen, Katherine Yi-ning   [1/1]
  Chen, Li-Hao [0/7]
  Chen, Tung-Hsun [0/2]
  Chen, Wen-chun [1/1]
  Cheng, Huei [0/1]
  Cheng, I-Huei   [0/1]
  Cheng, Pei-Jung [0/24]
  Cheng, Yi-Chun [0/2]
  Fan, Ya-Fen [1/2]
  Gregorio, Federico de   [0/1]
  Guo, Jin-Cu [0/1]
  Hsiu-hui Sun [2/2]
  Hu, Hui-Jiun [0/2]
  Huang, Hsinfu [0/2]
  Huang, Vincent [1/1]
  Huang, Yi-Hui [3/3]
  I-fen Chen [2/2]
  Kan, Wei Chung [1/1]
  Kuo, Cheng   [3/3]
  顯示項目1-25 / 94. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋