English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 84662/113307 (75%)
造訪人次 : 22350829      線上人數 : 546
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  專書/專書篇章 [12/12]
  期刊論文 [53/53]

  鄰近社群


  會計室 [1/1]
  電子計算機中心 [4/4]
  總務處 [17/17]
  公共行政及企業管理教育中心 [9/17]
  社會科學資料中心 [18/30]
  圖書館 [99/107]
  學生事務處 [5/5]
  人事室 [2/2]
  教務處 [5/5]
  附屬高級中學 [1/1]
  秘書處 [6/6]

  社群統計


  近3年內發表的文件:2(3.08%)
  含全文筆數:65(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:65(100.00%)
  下載大於100次:59(90.77%)
  檔案下載總次數:60364(0.05%)

  最後更新時間: 2019-02-19 22:41

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 85. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chen, C.-H. [1/1]
  Chen, H.-L. [1/1]
  Chen, Shao-lien [1/1]
  Chen, T.C. [1/1]
  Chen, Yi-Lan [1/1]
  Chen, Yu-hua [1/1]
  Chiu, Hsien-hsiang [1/1]
  Chou, Tsai-sheng [1/1]
  Fang, Ming-ying [2/2]
  Hsieh, Ming-hui   [3/3]
  Hsu, Nian-Ying   [1/1]
  Huang, Yu-chi [3/3]
  Kao, San-Fu [2/2]
  Lee, Chi-pin [1/1]
  Lee, Po-Lun [1/1]
  Lin, Che-ming [2/2]
  Lin, Hui-mei [1/1]
  Lin, M.-R. [1/1]
  Lin, Pei-yuan   [3/3]
  Lin, Wen-I   [6/6]
  Liu, Yeou-Teh   [1/1]
  Lu, Chieh-ju   [1/1]
  Shieh, Ming-Hua [2/2]
  Shieh, Shwu-jiuan   [2/2]
  Tang, San-son   [3/3]
  顯示項目1-25 / 85. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋