English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  Items with full text/Total items : 93954/124402 (76%)
Visitors : 29049604      Online Users : 357
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  國科會研究計畫 [27/28]
  專書/專書篇章 [95/100]
  會議論文 [10/79]
  期刊論文 [96/125]
  考古題 [26/26]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:26(17.93%)
  含全文筆數:137(94.48%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:122(89.05%)
  下載大於100次:106(77.37%)
  檔案下載總次數:397560(61.60%)

  最後更新時間: 2021-01-26 10:27


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 221. (共9頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Abe Kensuke [1/1]
  Chang, Chia-Yu [1/1]
  Chang, Hui Ting [1/1]
  Chang, Shih Hsien [1/1]
  Chen, Chia Hao [1/1]
  Chen ,Chih Ying [1/1]
  Chen, Ching Li [1/1]
  Chen, Guan-Yu [1/1]
  Chen ,Jian Ming [1/2]
  Chen, Li Jia [1/1]
  Chen, Nan Hsu [1/1]
  Chen, Pin Yu [1/1]
  Chen, Shih-Fang [1/1]
  Chen, Yi Lun [1/1]
  Chen, Zu Li [0/1]
  Chou, Mao Chun [1/1]
  Chuang, Hung-Nien [1/1]
  Cowsill, Patrick [1/1]
  黃仁姿 [1/1]
  Fan,Geng Jyun [1/1]
  Guo, Chun-Sin [0/1]
  GUO, Pei-Yu [1/1]
  Hawkins, Nicholas B. [1/1]
  Hsieh, Chi Kang [1/1]
  Hsu, Chien-Tzu [1/1]
  顯示項目1-25 / 221. (共9頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋