English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 85835/114482 (75%)
Visitors : 22928207      Online Users : 212
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  國科會研究計畫 [275/277]
  學位論文 [1194/1209]
  專書/專書篇章 [222/300]
  期刊論文 [946/1345]
  校務發展計畫 [20/20]
  研究報告 [102/334]
  考古題 [72/73]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:0(0.00%)
  含全文筆數:151(18.35%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:151(100.00%)
  下載大於100次:142(94.04%)
  檔案下載總次數:190993(3.02%)

  最後更新時間: 2019-05-27 19:11


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 400. (共16頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  C.C,Cheng [0/1]
  Chan K.H. [0/1]
  Chang, C.-F. [1/1]
  Chang, Chung-te [1/1]
  Chang Hung-Chi [0/1]
  Chang T. C. [0/1]
  Chang, Wei [1/1]
  Charles W.R. Ward [0/1]
  Chen [0/1]
  Chen,C.K. [1/1]
  Chen, C.-Y.   [1/1]
  Chen, Chen C.-Y. [1/1]
  Chen, Cheng-Yi [1/1]
  Chen, Chengyi [1/1]
  Chen, Fong-Yao   [1/1]
  Chen, L.-H. [1/1]
  Chen, M.-H. [1/1]
  Chen Shang-Feng [2/2]
  Chen Y.K. [1/2]
  Chen, Yu-Yun [1/1]
  Cheng C.C.   [0/3]
  Cheng, Jon-Jye [1/1]
  Cheng, Yih Jack [1/1]
  Chiao-Ju Hsiao [1/1]
  Chien-Wen Lo [0/1]
  顯示項目1-25 / 400. (共16頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋