English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 88266/117736 (75%)
Visitors : 23390012      Online Users : 112
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  國科會研究計畫 [163/165]
  學位論文 [1216/1238]
  專書/專書篇章 [353/360]
  期刊論文 [1356/1689]
  校務發展計畫 [5/6]
  演講資料 [5/6]
  研究報告 [28/202]
  考古題 [61/61]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:3(0.94%)
  含全文筆數:78(24.38%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:78(100.00%)
  下載大於100次:76(97.44%)
  檔案下載總次數:64266(1.28%)

  最後更新時間: 2019-10-14 14:03


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 141. (共6頁)
  1 2 3 4 5 6 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Bereiter, C. [1/1]
  Bielaczyc, K. [1/1]
  Cha,i C [1/1]
  Chai, C.S. [3/3]
  Chaib, Ching Sing [1/1]
  Chan, C. [1/1]
  Chan, W.-C. [1/1]
  Chan, Wen Ching [2/2]
  Chang, C.-H. [2/2]
  Chang,Hsiu-Mei [1/1]
  Chang, Yu-Han [1/1]
  Chang, Yu-Hui [2/2]
  Chen, B. [1/1]
  Chen, Bodong   [1/1]
  Chen, F.-C. [1/1]
  Chen, Fei-Ching [1/1]
  Chen, Robin Jung Cheng   [1/1]
  Chen, S.-M. [4/4]
  Chiu, C.-H.   [1/1]
  Chiu, ChiehHsin [1/1]
  Chiu-Pin, Lin [1/1]
  Chou,C. P.   [2/3]
  Chou,C. P.,Ai-Hsin Ho [1/1]
  Chuy, M. [1/1]
  -H [1/1]
  顯示項目1-25 / 141. (共6頁)
  1 2 3 4 5 6 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋