English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 88266/117736 (75%)
Visitors : 23389993      Online Users : 135
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  國科會研究計畫 [41/41]
  專書/專書篇章 [41/41]
  會議論文 [9/98]
  期刊論文 [101/162]
  考古題 [23/23]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:24(12.77%)
  含全文筆數:186(98.94%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:162(87.10%)
  下載大於100次:105(56.45%)
  檔案下載總次數:668308(77.85%)

  最後更新時間: 2019-10-14 13:40


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目26-50 / 303. (共13頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Cheng, Hao Yuan [1/1]
  Chiang, Tzu Yang [1/1]
  Chou, Chien Hung [1/1]
  Chou, Ko Hsuan [1/1]
  Chou, Yi An [1/1]
  Chu, Wei Hsu [1/1]
  Elizabeth Y. C. Yeh [1/1]
  Fan, Nai Wen [1/1]
  Han, Cheng-Yen [1/1]
  Ho, Tsu-I [1/1]
  Hou, Ming-Jung [1/1]
  Hsiao, Chiung-Ying [1/1]
  Hsieh, Hsin-Pei [1/1]
  Hsieh, Yi-Lin [1/1]
  Hsiung, Hui Peng [1/1]
  Hsu, Hui-Wen [1/1]
  Hsu, Meng Shih [1/1]
  Hsu, Po-Kai [1/1]
  Hsu, Sung Chuan [1/1]
  Hsu, Yu-Wen [1/1]
  Huang, Chia-Lien [1/1]
  Huang, Sheng-Jie [1/1]
  Huang, Ya-Fang [1/1]
  Hung, Kuo-Cheng [1/1]
  JYNING, CHANG [1/1]
  顯示項目26-50 / 303. (共13頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋