English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 88295/117812 (75%)
Visitors : 23399099      Online Users : 68
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  國科會研究計畫 [41/41]
  專書/專書篇章 [41/41]
  會議論文 [9/98]
  期刊論文 [101/162]
  考古題 [23/23]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:24(12.77%)
  含全文筆數:186(98.94%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:162(87.10%)
  下載大於100次:105(56.45%)
  檔案下載總次數:668542(77.85%)

  最後更新時間: 2019-10-19 02:35


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目76-100 / 303. (共13頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Liu, Winny [1/1]
  Lo, Jen-Yuan [1/1]
  Lo, Yen-Chieh [1/1]
  Lu, Chen Shin [1/1]
  Lu, Chih-li [1/1]
  Lu, Chin Wen [1/1]
  Ou Yang, Hsuan [1/1]
  Ruan, Xiang Wei [1/1]
  Sam,Choy Yuen [1/1]
  Shen, Chun Huai [1/1]
  Shih, Wan Ru [1/1]
  Sorokovskaia, Nataliia [1/1]
  Su, Chia-Yu [1/1]
  Su, Yu Wen [1/1]
  Sung, Chia Hsuan [1/1]
  Tang, Jyun-You [1/1]
  Tsai,Ping-ping [1/1]
  Vaida Daniela [1/1]
  Wang, Chen Ti [1/1]
  Wang, Cheng Ting [1/1]
  Wang, Chin-Hsiung [1/1]
  Wang, Hung Chien [1/1]
  Wang, Miao Yin [1/1]
  Wang, Tei-Wei [1/1]
  Wang, Tzu-Yi [1/1]
  顯示項目76-100 / 303. (共13頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋