English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 79845/108902 (73%)
造訪人次 : 20604465      線上人數 : 320
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [25/26]
  學位論文 [172/189]
  專書/專書篇章 [165/166]
  會議論文 [58/346]
  期刊論文 [534/547]
  研究報告 [22/141]
  考古題 [51/51]

  社群統計


  近3年內發表的文件:147(10.03%)
  含全文筆數:1027(70.05%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:1027(100.00%)
  下載大於100次:1027(100.00%)
  檔案下載總次數:545069(0.45%)

  最後更新時間: 2018-06-18 02:10

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目101-125 / 999. (共40頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Cho, Ching Jung [1/1]
  Cho, Ta-Shun [1/1]
  Chou, Shih-Feng [1/1]
  Chou, Yueh Tung [1/1]
  Chu, Cha-Yi [1/1]
  Chu, Chung Yu [2/2]
  Chu, Fang-Ni   [1/1]
  Chu, Hsiao-Ping [1/1]
  Chu, Wen-Lin [6/6]
  Chu, Wha Wei [1/1]
  Chu, Yee-Yeen [2/2]
  Chuang, Chien Yi [0/1]
  Chuang, Hao Jun [2/2]
  Chuang, Haojun [1/1]
  Chuang, Howard Hao-Chun   [1/1]
  Chueh, Kuang-Wei [1/1]
  Clift T. Liao [0/1]
  David C. Yen [1/1]
  Fan, Chih-Chi [1/1]
  Fan, Hsueh Liang [9/9]
  Fang, Ke-Ya [1/1]
  Fang, S.-C. [1/1]
  Fang, Shih-Chieh [1/1]
  Feng Shang Wu [0/2]
  Feng,Zhen-yu   [5/5]
  顯示項目101-125 / 999. (共40頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋