English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 74911/106084 (71%)
造訪人次 : 19409068      線上人數 : 367
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [262/263]

  社群統計


  近3年內發表的文件:9(3.42%)
  含全文筆數:262(99.62%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:262(100.00%)
  下載大於100次:211(80.53%)
  檔案下載總次數:78244(0.07%)

  最後更新時間: 2017-11-17 20:32

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目176-200 / 395. (共16頁)
  << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Wang, Chia-Huang [2/2]
  Wang, Jong-Tian [1/1]
  Wang, Kuang-Cheng Andy [1/1]
  Wang, Wei-Fang [2/2]
  Wang, Yao-Ying [1/1]
  Wang, Yeh-Lih [1/1]
  Wei, Chi-Hung [1/1]
  Weng, Chun-Chieh [1/1]
  Wu, Chin-En [1/1]
  Wu, Chun-Kuang [1/1]
  Wu, Chung-Li [2/2]
  Wu, Jaushieh-Joseph [3/3]
  Wu, Ming-Shan [2/2]
  Wu, Ming-Shang [1/1]
  Wu, Sheue-Feng [2/2]
  Wu, Yu-Jen [1/1]
  Wu, Yu-Shan [1/1]
  Yang, San-Yi [5/5]
  Yang, Shih-Yueh [3/3]
  Yang, Yung-Ming [1/1]
  Yeh, Chih-Ching [1/1]
  Yeh, Hong-Lin [1/1]
  Yeh, Jiunn-Rong [1/1]
  Yeh, Kuo-Chun [2/2]
  Yen, Hang-Tsung [1/1]
  顯示項目176-200 / 395. (共16頁)
  << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋