English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 79845/108902 (73%)
造訪人次 : 20604484      線上人數 : 331
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  國科會研究計畫 [151/151]
  學位論文 [385/390]
  會議論文 [30/183]
  期刊論文 [324/438]
  研究報告 [28/88]
  考古題 [61/61]

  類別統計

  近3年內發表的文件:4(2.76%)
  含全文筆數:145(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:145(100.00%)
  下載大於100次:141(97.24%)
  檔案下載總次數:99267(4.21%)

  最後更新時間: 2018-06-18 01:55


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 61. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Argyle & Henderson [1/1]
  Breiger, Ronald L. [1/1]
  Chang, Feng-Bin   [1/1]
  Chao, Hsing-kuang [1/1]
  Chen, Tsuang-Yuan [1/1]
  Chow, Esther [1/1]
  Chow, Esther Ngan-ling [1/1]
  della Porta & Diani [1/1]
  Fu, Yang-chih [2/2]
  Hsung, Ray-May   [10/10]
  Ko, Dorothy [1/1]
  Kuan, Ping-Yin   [2/2]
  Lee, Szu-Ying [1/1]
  Lin, Ji-Ping [6/6]
  Lin, Nan   [1/1]
  Lin, Yi-Jr [2/2]
  Miao, Yen-Wei   [2/2]
  Michael Argyle [1/1]
  Tani E. Barlow [1/1]
  Tsay, Ching-Long. [1/1]
  Wang, Jenn-Hwan   [1/1]
  劉育成 [1/1]
  劉雅靈   [4/4]
  吳明錡 [1/1]
  吳永明 [1/1]
  顯示項目1-25 / 61. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋