English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 71578/104447 (69%)
造訪人次 : 19178983      線上人數 : 608
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  國科會研究計畫 [125/126]
  學位論文 [517/707]
  會議論文 [45/355]
  期刊論文 [543/870]
  校務發展計畫 [1/1]
  研究報告 [13/107]
  考古題 [62/62]
  資料庫 [1/1]

  類別統計

  近3年內發表的文件:19(8.96%)
  含全文筆數:210(99.06%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:210(100.00%)
  下載大於100次:188(89.52%)
  檔案下載總次數:111724(5.03%)

  最後更新時間: 2017-09-27 00:21


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 128. (共6頁)
  1 2 3 4 5 6 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Batto, Nathan [1/1]
  Chang, Fu-hwa [3/3]
  Chen, Lu-huei [12/12]
  Chen, Shang-mao [1/1]
  Chen, Yih-yan   [6/6]
  Cheng-Tian Kuo   [13/13]
  Ching-hsin Yu [1/1]
  Cox, Gary [1/1]
  Gerald McBeath [1/1]
  Heo Chi [1/1]
  Heo Uk [1/1]
  Hoole Francis W. [1/1]
  Huang, Chi   [24/24]
  Huang, Te-pei   [3/3]
  Huang, Yuwen [1/1]
  I-chou Liu [1/1]
  Kim Samuel S.G. [1/1]
  Kim Woosang [1/1]
  Kou, Chien-Wen [1/1]
  Kou, Chien-wen   [11/11]
  Kuo, Cheng-tian   [4/4]
  Kuo, Ming-feng [2/2]
  Kuo, Nailing [1/1]
  Leng, Tse Kang   [11/11]
  Lin, Chao-chi   [1/1]
  顯示項目1-25 / 128. (共6頁)
  1 2 3 4 5 6 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋