English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 82519/111667 (74%)
造訪人次 : 21449997      線上人數 : 513
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  請使用永久網址來引用或連結此文件: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/81091


  題名: Bir Ortaçağ Kaynağında Yerel Yönetim ve Köy Reisliğine (Riyâset-i Dîh) İlişkin Veriler
  作者: 穆思齊
  UYAR, Mustafa
  貢獻者: 土文系
  關鍵詞: Riyaset;yerel yönetim;köy;Đlhanlı;Moğol
  Riyasat;local administration;village;Ilkhanid, Mongol
  日期: 2012-04
  上傳時間: 2016-02-03 10:50:42 (UTC+8)
  摘要: XIV. yüzyılda, Azerbaycan sınırları içinde kaleme alınan Düstûr el-Kâtib fî Ta‘yîn el-Merâtib adlı eser, dönemin devlet teşkilatı ve yerel yönetimleri hakkında bilgi veren önemli bir kaynaktır. Çalışmamızda, söz konusu kaynak tanıtıldıktan sonra, genel olarak Đlhanlı eyalet yönetimine değinilmektedir. Ardından, kaynaktaki veriler ışığında XIV. asır Đlhanlı yerel yönetimi içinde riyêset-i dîh, yani köy reisliği kurumu ele alınmaktadır. Bu çerçevede, köy reisinin yetki ve sorumlulukları ile faaliyetleri üzerinde durulmakta; merkeze ve diğer devlet görevlilerine karşı yükümlülükleri belirtilmektedir.
  Dustūr al-Kātib fī Ta‘yīn al-Marātib, written in Azerbaijan in the 14th century, is an important source in terms of the state organization and the local authorities of the era. Within framework of the study, first, the source Riyāsat-i dīh or the chairmanship/presidency of the village, within the 14th century Ilkhanid local administration, is described in the light of Dustūr al-Kātib. Then, the institution of the Ilkhanid province administration is terms. In this respect, the authority, responsible, and activities of the village headman are investigated; obligations of the riyāsat to the center of the government and to the other officials are described.
  關聯: Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi,XXI(2),69-77
  資料類型: article
  顯示於類別:[土耳其語文學系] 期刊論文

  文件中的檔案:

  檔案 描述 大小格式瀏覽次數
  69-77.pdf174KbAdobe PDF689檢視/開啟


  在政大典藏中所有的資料項目都受到原著作權保護.


  社群 sharing

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋