English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 82519/111667 (74%)
造訪人次 : 21447920      線上人數 : 718
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  請使用永久網址來引用或連結此文件: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/81095


  題名: Ilhanlı Devletinde Yahudi Bir Vezir: Sa'düddevle Jewİsh Vİzİer İn İI-Khanİd State: Sa'duddawla
  作者: 穆思齊
  UYAR, Mustafa
  貢獻者: 土文系
  日期: 2003
  上傳時間: 2016-02-03 10:51:05 (UTC+8)
  摘要: Makalemiz, İlhanlı Devleti'nin hatn sayılır derecede güç kazanan veziri Yahudi Sa'düddev!e'yi konu almaktadır. Onun bizce önemli taı:afı, kendisinden önceki zamanlarda bu kadar nüfuz ve iktidar sahibi bir Yahudi'nin Islam coğrafyasında nadir bulunmasıdır. Sa'düddevle, bürokrasi içerisinde gayet nüfuzlu ve meşruiyetin dayanağı konumunda olan Mo&?l aristokrasınin gücüne karJı, Argun tarafından denge unsull.! olarak kullanılmıştır. tlununsebebi, devletin idari kadrolarında önemli yer tutan Iranlı-Fars unsurun süratle tasfiye edilmesi isteği ve bu suretle gerçekleşen alternatif güç yoksunluğudur. Yahudi vezir, tabiplikten vezirliğe kadar yükselmiş, kısa bir süre de olsa devletin kaderini elinde tutmuştur. Kendisinden, devrin hemen hemen tüm kaynakları bahsetmektedir. Fakat, Yahudi selefterine göre fazlaca olsa da onun devri uzun ve kalıcı olmayacak,ü. söz konusu aristokratik zümre tarafından ortadan kaldınlacaktır.
  This artiele researches the Jewish vizier Sa'duddawla gained enonnous power. Before Sa'dudawla any Jew inftuential and powerful as him had not come to the Islamic World, and this situation is, in my opinion, his interested peculiarity. Sa'duddawla had to be used against aristocratic Mongol group, the mainstay of Ilkhanid Empire legimate, as a balance element by Il-khan Argun (1284-1291). The reason of this had been the purification of Persian statesmen from the bureaucracy, so Il-khans being deprived of alternative power Jewish vizier had advanced from physician profession to vizierate, and rule over the fate of the state during short time. Nevertheless, his reign had not been permanent, and him had been removed by Mongol aristocratic group. And, almost all of contemporary sources give information about him.
  關聯: Tarih Araştırmaları Dergisi,XXI(33),226-242
  資料類型: article
  顯示於類別:[土耳其語文學系] 期刊論文

  文件中的檔案:

  檔案 描述 大小格式瀏覽次數
  226-242.pdf607KbAdobe PDF1382檢視/開啟


  在政大典藏中所有的資料項目都受到原著作權保護.


  社群 sharing

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋