English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 84301/112924 (75%)
造訪人次 : 22144378      線上人數 : 326
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  請使用永久網址來引用或連結此文件: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/81096


  題名: İlhanlı Hükümdarlarının İslâm’a Girmesinde Rol Alan Türk Sûfîleri: İlhan Tegüder ve Gazan Han Devirleri
  作者: 穆思齊
  UYAR, Mustafa
  貢獻者: 土文系
  關鍵詞: Moğol;İlhan;İslam;Sufizm;İran
  日期: 2012-04
  上傳時間: 2016-02-03 10:51:17 (UTC+8)
  摘要: İlhanların ve İlhanlı aristokrasisinin İslâm’a girmeleri çok boyutlu, karmaşık ve bir makale dâhilinde izah edilemeyecek bir süreçtir. Onların İslâm’a geçişlerinde Türk popüler dinî şahsiyetlerin önemi bilinmekte ve sık sık vurgulanmaktadır. Ancak, bu konu üzerinde etraflıca bir çalışma henüz yapılmamıştır. Makalede, bu konunun genel bir çerçevesi çizilmeye çalışılmış; İlhanların İslâm’a dönmelerinde önemli rolleri bulunduğu açık bazı Türk sûfî şeyhleri, tarihi perspektifte ele alınmıştır. Makale, ilk olarak, hagiografi tarzındaki bazı eserler çerçevesinde popüler sûfî şeyhlerin Moğollar ile ilişkilerine dair rivâyet leri takdim etmektedir. Efsanevî mahiyete sahip bu malumatın takdimi ardından, İlhanlılar üzerindeki dinî nüfuzları belirgin olan; kaynaklarda, haklarında tutarlı bilgiler bulunan Türk sûfî şahsiyetlerinin tasvirine girilmektedir. İlhanlar üzerindeki siyasî ve kültürel etkileri bağlamında, biyografilerini ve faaliyetlerini inceleyeceğimiz şahsiyetlerin başında Kemâl el-Dîn ‛Abd el-Rahmân Kevâşî/Râfi‛î gelmektedir. Bu şeyh, İlhan Tegüder’in (1282-1284) İslam’a dönmesinde ve sonrasında büyük rol oynamış; hem kültürel, hem de siyasî manada bu İlhan dönemine damgasını vurmuştur. İlhan Ahmed Tegüder’in, hürmetinden ötürü, baba diye hitab ettiği bu şeyhin saray çevresindeki nüfuzu ve İlhanlı-Memlûk ilişkilerindeki pozisyonu, makalenin ana konularındandır. Kalenderî şeyhi Babi Ya‛kûb’un müritlerinden olan Îşân Hasan Mengli (Meňli) de, İlhan Ahmed Tegüder’in çevresinde bulunan bir diğer önemli heterodoks Türk sûfî şeyhidir. İlhan Ahmed Tegüder’in karındaş diye hitab ettiği Mengli, bu dönem İran’ında önemli derecede dinî-siyasî nüfuza sahip Zâhidîler ile mücadeleye girişecek ve İlhanı da bu yönde etkileyecekti. İlhan Gazan’ın (1295-1304) İslâmiyet’i kabulünde etkin Türk şahsiyetlerden Sa‛d el-Dîn Kutluğ Hâce Hâlidî Kazvinî de, kaynaklar ışığında tanıtılmıştır. Bir sûfî şeyhi olmasa da Gazan Han üzerinde kültürel-dinî etkisi bulunan Emîr Nevrûz, ayrıca analize tabi tutulmuştur. Makalede, Gazan Han’ın İslâm’a dönmesini ve bu dinde kalmasını mümkün kılan, ılımlı İslâm anlayışının şeri’a adına ürettiği ara formüller de ayrıca konu edilmiştir.
  關聯: Belleten,LXXVI(275),7-30
  資料類型: article
  顯示於類別:[土耳其語文學系] 期刊論文

  文件中的檔案:

  檔案 描述 大小格式瀏覽次數
  index.html0KbHTML808檢視/開啟


  在政大典藏中所有的資料項目都受到原著作權保護.


  社群 sharing

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋