English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 11 |  Items with full text/Total items : 88987/118697 (75%)
Visitors : 23573303      Online Users : 166
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:0(0.00%)
  含全文筆數:13(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:13(100.00%)
  下載大於100次:13(100.00%)
  檔案下載總次數:5823(100.00%)

  最後更新時間: 2019-12-13 11:20


  Top Upload

  Loading...

  Top Download

  Loading...

  RSS Feed RSS Feed
  Jump to: [Chinese Items]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   

  Showing items 1-25 of 28. (2 Page(s) Totally)
  1 2 > >>
  View [10|25|50] records per page
  Author Name No. of items
  Chang, Chia-yang [1/1]
  Chang, Chih-an [1/1]
  Chang, Chun-shyong [1/1]
  Cheng, Wen-hua [1/1]
  Ho, Yih-ching [1/1]
  Hwang, Kwo-yann [1/1]
  Li, Mei-chih [1/1]
  Liu, Ching-po [1/1]
  Pan, Jia-ching [1/1]
  Shu, Chun-cheng [1/1]
  Suan, Chuan-cheng [1/1]
  Wu, Jing-jyi   [1/1]
  Yang, Shou-jung [1/1]
  Yin, Chang-fu [1/1]
  何義清 [1/1]
  劉清波 [1/1]
  吳靜吉   [1/1]
  孫昌成 [1/1]
  張家洋 [1/1]
  張春雄 [1/1]
  張治安 [1/1]
  李美枝 [1/1]
  楊孝濚 [1/1]
  殷章甫 [1/1]
  潘家慶 [1/1]
  Showing items 1-25 of 28. (2 Page(s) Totally)
  1 2 > >>
  View [10|25|50] records per page

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback