English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  Items with full text/Total items : 94020/124474 (76%)
Visitors : 29061526      Online Users : 230
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  政大機構典藏 > 文學院 > 哲學系 > 學位論文 >  Item 140.119/87351
  Please use this identifier to cite or link to this item: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/87351


  Title: 楞嚴經中身心關係之探究
  THE INVESTIGATION OF THE RELATION BETWEEN BODY AND MIND IN SURANGAMA SUTRA
  Authors: 張成鈞
  CHANG, BRIAN
  Contributors: 林鎮國
  LIN, CHENG-KUO
  張成鈞
  CHANG, BRIAN
  Keywords: 楞嚴經
  覺性
  色眼循環
  身心關係
  如來藏
  視網膜
  Surangama sutra
  Awareness
  The circle between eye and light
  The relation between body and mind
  Tathagatagarbha
  Retina
  Date: 1996
  Issue Date: 2016-04-28 13:25:22 (UTC+8)
  Abstract: 楞嚴經中的身心關係, 簡單地說來, 是以空性為基礎而達至 '身心一體' 的結論, 實際理論分析的過程, 則可用 '不即不離本一體, 非因非自體空寂' 二句話概括. '不即' 是指因先揀擇真妄 (心真身妄) 而顯現出心與身之不一, '不離' 則是說明此虛妄之身與心之不異, 而不一不異的可能性在於二者 '本一體'; 然此體非一實在之自體, 其性空寂, 雙遣因緣和自然, 展現出離一切戲論言說之妙真如性, 後者即一般所謂的 '空如來藏'. 在論文的第二章第二節 '視覺分析與光影成像' 中,我們藉一般的常識說明普通人 的觀念----書在眼外, 心在身內----是錯
  Reference: 參考資料
  一、經論部份:
  1. 翟曇僧伽提婆譯,《中阿合經》, 《大正藏》卷一。
  2 求那跋陀羅譯, 《雜阿合經》 , 《大正藏》卷二。
  3. 實叉難陀譯, 《大方廣佛華嚴經》 , 《大正藏》卷十。
  4. 曇無識譯, 《大般涅槃經》 , 《大正藏》卷十二。
  5. 鳩摩羅什譯, 《維摩詰所說經》 , 《大正藏》卷十四。
  6. 安世高譯, 《佛說八大人覺經》 , 《大正藏》卷十七。
  7. 般刺蜜帝譯, 《楞嚴經》 , 《大正藏》卷十九。
  8 五百大阿羅漢等造,唐玄奘譯, 《阿昆達磨大昆婆沙論》 , 《大正藏》卷二十七。
  9 曇摩耶舍共曇摩崛多等譯, 《舍利弗阿昆曇論》 , 《大正藏》卷二十八。
  10. 世親菩薩造,唐玄獎譯, 《阿昆達磨俱舍論》 , 《大正藏》卷二十九。
  11. 尊者眾賢造,唐玄笑譯, 《阿昆達磨順正理論》 , 《大正藏》卷二十九。
  12. 彌勒菩薩說,玄獎譯, 《瑜伽師地論》 , 《大正藏》卷三十。
  13. 世親菩薩造,玄獎譯, 《大乘成業論》 , 《大正藏》卷三十一。
  14. 訶梨跋摩造,鳩摩羅什譯, 《成實論》 , 《大正藏》卷三十二。
  15. 釋道原編, 《景德傳燈錄》 , 《大正藏》卷五十一。
  16. 釋智昇撰, 《續古今譯經圖記》 , 《大正藏》卷五十五。
  17. 釋智昇撰, 《開元釋教錄》 , 《大正藏》卷五十五。
  18. 通妙譯, 《漢譯南傳大藏經》 , 《高雄市:元亨寺妙林出版社,民國八十二年四月》
  19. 覺音著,葉均譯, 《清淨道論》 《上、中、下》 《世界佛學名著譯叢》冊八六、八七、八八《台北市:華宇出版社,民國七十六年》

  二、《楞嚴經》註疏:
  1. 子璿集, 《楞嚴經義疏注經》 , 《大正藏》卷三十九。
  2. 子璿述, 《楞嚴經義疏注經科》 , 《續藏經》冊十六。
  3 思坦集註, 《楞嚴經集註》 , 《市續藏經》冊十七。
  4. 真鑑作, 《楞嚴經正脈疏科》 , 《續藏經》冊十八。
  5. 真鑑述, 《楞嚴經正脈疏》 , 《續藏經》冊十八。
  6. 德清排訂, 《楞嚴經通議提綱略科》 , 《續藏經》冊十九。
  7. 德清述, 《楞嚴經通議》 , 《市續藏經》冊十九。
  8. 惟則會解,傳燈疏, 《楞嚴經圓通疏》 , 《續藏經》冊十九。
  9. 旭智撰述, 《楞嚴經文句》 , 《記續藏經》冊二十。
  10. 錢謙益鈔, 《楞嚴經疏解蒙鈔》 , 《續藏經》冊二十一。
  11. 錢謙益鈔, 《楞嚴經疏解蒙鈔五錄》 , 《續藏經》冊二十一。
  12. 元賢述, 《楞嚴經略疏》 , 《續藏經》冊二十三。
  13. 靈耀述, 《楞嚴經觀心定解科》 , 《市續藏經》冊二十三。
  14 曾鳳儀宗通, 《楞嚴經宗通》 , 《續藏經》冊二十五。
  15. 廣莫直解, 《楞嚴經直解》 , 《續藏經》冊八十九。
  16. 傅畹撰, 《楞嚴經寶鏡疏科文》 , 《市續藏經》冊九十。
  17 太虛著, 》大佛頂首楞嚴經攝論》 , 《太虛大師全書》冊十三《太虛大師全書影印委員會》
  18. 太虛著, 《大佛頂首楞嚴經研究》 , 《太虛大師全書》冊十四《太虛大師全書影印委員會》
  19. 圓瑛著, 《大佛頂首楞嚴經講義》 , 《台北市:嘉美印刷,民國七十七年》
  20. 南懷瑾述著, 《楞嚴大義今釋》 , 《台北市:老古文化,民國八十一年十二月二十三版》
  21. 李治華, 《楞嚴經哲學之研究》 , 《輔仁大學碩士論文,民國八十三年六月》

  三、中文參考資料:
  1. Ven. Acharn Maha Boowa 著,曾銀湖譯, 《尊者阿迦曼傳》《台北市:佛陀教育基金會,民國八十三年》。
  2. 福善記錄,福徵述疏,《憨山大師年譜疏} 《台北市:新文豐出版公司,民國七十六年六月》
  3. 本學昌編, 《虛雲和尚年譜》 《台北市:天華出版公司,民國八十二年十月》
  4. 張澄基譯註, 《密勒日巴大師全集} 《台北市:慧炬出版社,民國八十二年六月》
  5 堪布卡特仁波切,《大手印》 《台北市:施法苑出版社,一九九三年十月》
  6. 陳健民, 《禪海塔燈} , 《曲紘齋全集》第十三冊《台北市:圓明出版社,民國八十二年十一月》
  7. 惟覺和尚, 《見性成佛} 《台北縣:財團法人中台文教基金會,一九九五年六月》
  8. 印順著, 《如來藏之研究} , 《台北市:正聞出版社,民國七十年十二月》。
  9. 印順著, 》唯識學探源} , 《台北市:正聞出版社,民國八十一年三月》
  10. 印順,《中觀論頌講記} , 《台北市:正聞出版社,民國八十一年一月》
  11 印順編,《雜阿合經論會編} 《上、中、下》 《台北市:正聞出版社,民國八十三年二月重版》。
  12. 楊郁文著,《阿合要略》 , 《台北市:東初出版社,民國八十二年十月》
  的洪啟嵩,黃啟霖主編, 《呂激文集} 《台北市:艾殊出版社,民國七十七年三月》
  14 楊惠南,《印度哲學史} , 《台北市:東大圖書公司,民國八十四年八月》
  15. 楊惠南, 《 《 楞嚴經》 「反聞聞自性」與虛雲法師之禪法的比較》 ,收錄於:楊惠南, 《 禪史與禪思》 ,頁351-375。《台北市:東大圖書公司,民國八十四年四月》
  16. 林鎮國, 《佛教哲學可以是一種批判哲學嗎??現代東亞「批判佛教」思潮的思想史省察》 ,收錄於:釋恆清主編, 《 佛教思想的傳承與發展》 ,頁599-619 。《台北市:東大圖書公司,民國八十四年四月》
  17. 呂凱文撰, 《當代日本「批判佛教」研究:以「緣起」、「dh?tu-v?da」為中心之省察》 , 《政治大學哲學研究所碩士論文,民國八十四年三月》
  18. 張華原編,唐九寵導讀, 《 博物志》 《台北市:金楓出版社,一九八七年一月》。
  19. 張曼濤主編, 《大乘起信論與楞嚴經考辨》 , 《現代佛教學術叢刊》冊三十五《台北市:大乘文化出版社,民國六十七年五月初版》
  20. 望月信亨著,如實譯註, 《 關於大佛頂首楞嚴經傳譯之研究》《佛光學報》第五期《民國七十九年十月》
  2 1. 憨生著, <楞嚴百偽辨》 , 《《香港佛教》第三八0至三八五期《民國八十一年一月至六月》。
  22 僧祐, 《 弘明集》 , 《台北市:新文豐出版,民國六十三年十二月》
  23. 黎惟東, 《 范鎮『神滅論』之研究》 , 《《華岡文科學報》第十八期,民國八十年十一月。
  24 邱浩彰著, 《 神經感覺器官的探素》 , 《台北市:正中書局,民國八十二年一月初版》 。
  25. 主唯工等著譯, 《 腦與感覺神經生理》 , 《台北市:正中書局,民國七十三年十一月初版》 。
  26. William F. Ganong 著,白禮源等編譯, 《 甘龍醫用生理學》《上、下冊》 , 《台北市:藝軒圖書出版社,民國八十二年一月第一版二刷》
  27. Vander, Sherman, Luciana 等原著,王文憲譯,《人體生理學》 《一、二冊》 , 《台北市:美商麥格羅希爾公司,民國八十三年九月初版》
  28. 李艾森編著,《解剖生理學》 , 《台北市:華杏出版,一九九五年二月四版二刷》
  29. 《大美百科全書》 , 《台北市:光復書局,民國七十九年三月初版》
  30. 《大英科技百科全書》 , 《台北市:光復書局,民國七十四年九月初版》
  3 1. 《腦與心的科學》 ,收錄於《牛頓雜誌} ,第十三冊第七號,頁62-81 《台北市:牛頓出版公司,一九九五年十二月》
  32. 蔡信安,《巴克萊》 , 《台北市:東大圖書公司,民國八十一年十月》
  33. 《靈泉月刊》 ,第十六期《台北縣:靈泉雜誌社,民國八十三年十一月》
  34. 《佛光大辭典》 , 《高雄市:佛光出版社,一九八九年二月》。

  四、日文參考資料:
  1. 河村孝道校註,《道元禪師全集》 《卷一》卷七》 , 《東京:株氏會社春秋社,一九九一年一月》
  2. 舟橋一哉著, 《阿含????解脫思想展開?一斷面一--心解脫?慧解脫》 ,收錄於《原始佛教思想?研究》頁二0四》二二八《京都:法藏館,昭和五十八年一月二十五日第七刷》。
  3 雲井昭善著, 《原始佛教????citta?構造> '收錄於平川彰編, 》佛教?心?問題》頁二五》五一《東京:山喜房佛書林,昭和五十五年十月二十五日》

  五、英文參考資料
  1. Abbott, Thomas K. Sight and Touch: An Attempt to Disprove the
  Received (or Berkeleian) Theory of Vision. New York: Garland
  Publishing, Inc., 1988.
  2. Armstrong, David M., ed. Berkeley's Philosophical Writings. New York: Macmillan Publishing Company, 1965.
  3. Armstrong, David M. Berkeley's Theory of Vision: A Critical Examination of Bishop Berkeley's” Essay Towards a New Theory of Vision." New York: Garland Publishing, Inc., 1988.
  4. Atherton, Margaret. Berkeley's Revolution in Vision. Ithaca: Conell University Press, 1990.
  5. Creery, Walter E., ed. George Berkeley : critical assessments. Voir. London: Routledge, 1991.
  6. Crombie, A. C., ed. George Berkeley Bicentury. New York:
  Garland Publishing, Inc., 1988.
  7. Griffiths, Paul J. On Being Mindless :-Buddhist Meditation And The Mind-Body Problem. Illinois: Open Court, 1986.
  8. Griffiths, Paul J. "On being mindless: The debate on the
  reemergence of consciousness from the attainment of cessation in the Abhidharmakosabhayam and its commentaries."
  Philosophy East and West, 33 :379-394.
  9. Harvey, Peter. "The Mind-Body Relationship in Pali Buddhism: A Philosophical Investigation." Asian Philosophy, 3 :29-41, Mr1993.
  10. Husserl, Edmund. General Introduction to Pure Phenomenology Trans. F. Kersten. The Hague: Martinus Nijhoff, 1982.
  11. Johnson, Will. Balance of Body, Balance of Mind: A Vision of Buddhist Practice in the West. Atlanta: Humanics, Limited, 1993.
  12. Kasulis, Thomas P., Ames, Roger T., and Dissanayake, W., eds. Self as Body in Asian Theory and Practice. Albany: State University of New York, 1993.
  13. LaFleur, William R., ed. Dagen Studies. Honolulu: University of Hawaii Press, 1985.
  14. Liu, Ming-Wood. "Fan Chen's TREATISE ON THE DESTRUCTIBILITY OF THE SPIRIT and its Buddhist critics." Philosophy East and West, 37:402-428.
  15. Nagatomo, Shigenori. Attunement Through the Body. Albany: State University of New York Press, 1992.
  16. Nagatomo, Shigenori. "An analysis of Dagen's 'Casting Off Body and Mind'." International Philosophical Quarterly, 27 :227 -242.
  17. Pitcher, George., ed. Berkeley on Vision: A Nineteenth-Century Debate. New York: Garland Publishing, Inc., 1989.
  18. Schwartz, Robert. Vision. Cambridge: Blackwell, 1994.
  19. Shaner, David Edward. The Bodymind Experience in Japanese Buddhism. Albany: State University of New York, 1985.
  20. Shaner, David Edward. "The bodymind experience in Dagen's Shobogenzo: A phenomenological perspective." Philosophy East and West, 35: 17-35.
  21. Shaner, David E., Nagatomo, Shigenori, and Yasuo, Yuasa.
  Science and Comparative Philosophy. Leiden: E. J. Brill, 1989.
  22. Sugunasiri, Suwanda H. 1. "The Whole Body, Not Heart, As 'Seat of Consciousness': The Buddha's View." Philosophy East and West, 45:409-430.
  23. Teschner, George. "The Relation Between Mind And Body in the SURANGAMA SUTRA." Journal of Indian Philosophy, 9:77-83.
  24. Turbayne, C. M., ed. rVorks on Vision. Westport: Greenwood Press, 1981.
  25. Varela, F., E. Thompson,and E. Rosch. The Embodied Mind:
  Cognitive Science and Human Experience. Cambridge: The MIT
  Press, 1993.
  26. Yasuo, Yuasa. The Body: Toward an Eastern Mind-Body Theory. Trans. Nagatomo Shigenori, and Thomas P. Kasulis. Albany: State University of New York Press, 1987.
  27. Yasuo, Yuasa. The Body, Self-Cultivation, and Ki-energy. Trans. Nagatomo Shigenori, and Monte S. Hull. Albany: State University of New York Press, 1993.
  Description: 碩士
  國立政治大學
  哲學系
  82154001
  Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002002718
  Data Type: thesis
  Appears in Collections:[哲學系] 學位論文

  Files in This Item:

  File SizeFormat
  index.html0KbHTML255View/Open


  All items in 政大典藏 are protected by copyright, with all rights reserved.


  社群 sharing

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback