English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 78486/108082 (73%)
造訪人次 : 20276591      線上人數 : 410
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [61/61]
  學位論文 [340/348]
  專書/專書篇章 [66/66]
  會議論文 [76/202]
  期刊論文 [501/535]
  研究報告 [11/13]
  考古題 [28/28]

  鄰近社群


  中國文學系 [2641/3770]
  國文教學碩士在職專班 [203/206]
  歷史學系 [1389/2255]
  哲學系 [824/1627]
  宗教研究所 [398/594]
  臺灣史研究所 [299/385]
  臺灣文學研究所 [315/421]
  華語文教學博/碩士學位學程 [102/105]

  社群統計


  近3年內發表的文件:115(9.18%)
  含全文筆數:1083(86.43%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:1032(95.29%)
  下載大於100次:1083(100.00%)
  檔案下載總次數:1870544(1.56%)

  最後更新時間: 2018-04-25 17:55

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目126-150 / 897. (共36頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Dong, Huei Ru [2/2]
  Duh, Ling-Jiun [1/1]
  Fan, Hsin Yun [1/1]
  Fan, Wei Min [2/2]
  Fan, Wei-Yuan [1/1]
  Fang, B.-L. [1/1]
  Fang,Bih-Ling [1/1]
  Fang,Ching-Ju [1/1]
  Fang, Li-Guo [1/1]
  Fang, S.-C [1/1]
  Feng, Kuo-Ching [1/1]
  Fu, Ming-Yi [1/1]
  Gong, Bing Lei [1/1]
  Guo, Jian Cheng [3/3]
  Guo, Li-fong [1/1]
  Guu, Ching Yi [1/1]
  Han-Chun Chuang [1/1]
  He, Tze Chi [1/1]
  He, Ying Chuen [3/3]
  Ho, Ching Hsing [1/1]
  Ho,Hsiu-Chuan [1/1]
  Ho, Shih-Wen [1/1]
  Hong, C.-M. [1/1]
  Hong, Chin-Ming [7/11]
  Hong, Chin‐Ming [1/1]
  顯示項目126-150 / 897. (共36頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋