English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 79845/108902 (73%)
造訪人次 : 20604145      線上人數 : 272
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [34/34]
  學位論文 [431/447]
  專書/專書篇章 [15/15]
  會議論文 [10/313]
  期刊論文 [146/397]
  校務發展計畫 [1/1]
  研究報告 [2/2]
  考古題 [23/23]

  社群統計


  近3年內發表的文件:37(3.00%)
  含全文筆數:662(53.73%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:625(94.41%)
  下載大於100次:447(67.52%)
  檔案下載總次數:1799065(1.49%)

  最後更新時間: 2018-06-17 23:27

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目201-225 / 756. (共31頁)
  << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Tzeng, C.-R. [1/1]
  Tzeng, Chii-Ruey [1/1]
  Tzeng, Dar shin [0/1]
  Wang, Chih Hao [1/1]
  Wang, Chin Feng [1/1]
  Wang, Ching-Huang [1/1]
  Wang, Chun Fang [1/1]
  Wang, Chung Ming [1/1]
  Wang, Fa-Yi [1/1]
  Wang, Huei Ling   [2/2]
  Wang, Jenn-hwan   [1/1]
  Wang, Shi Ming [1/1]
  Wang, Ting [1/1]
  Wang, Wen-Yih [1/1]
  Wei, Ta-tung [1/1]
  Wei, Tai Chun [1/1]
  Weng, Szu Min [1/1]
  Weng, Yuh-Tsai [1/1]
  Wong, Bai Cheng [1/1]
  Wu, Chia Chen [1/1]
  Wu, Hai Yen [1/1]
  Wu, Jia-Quan [1/1]
  Wu, May Jan [1/1]
  Wu, Pei Lun [1/1]
  Wu, Sam [1/1]
  顯示項目201-225 / 756. (共31頁)
  << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋