English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 80597/109856 (73%)
造訪人次 : 20791272      線上人數 : 401
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [127/128]
  學位論文 [715/720]
  專書/專書篇章 [213/215]
  會議論文 [45/354]
  期刊論文 [552/879]
  校務發展計畫 [1/1]
  研究報告 [13/107]
  考古題 [62/62]
  資料庫 [1/1]

  社群統計


  近3年內發表的文件:76(3.08%)
  含全文筆數:1729(70.09%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:1706(98.67%)
  下載大於100次:1302(75.30%)
  檔案下載總次數:2372875(1.94%)

  最後更新時間: 2018-07-20 08:15

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目101-125 / 1352. (共55頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chung, Li Wen [1/1]
  Chung-li Wu [1/1]
  Cox, Gary [1/1]
  Cui, Gui-Ting [1/1]
  Dai, Yan-Deng [1/1]
  Dante Chung [1/1]
  Dean, Nicola [1/1]
  Doble,John [0/1]
  Epstein,Richard A. [0/1]
  Eric Chen-hua Yu [1/1]
  Fan, Ling-Jia [1/1]
  Fu, Ching Huz [1/1]
  Fu, Zhong-Xiong [1/1]
  Fu, Zong-Mao [1/1]
  GAO, DE-YI [1/1]
  Gerald McBeath [1/1]
  Gill, Jeff [2/2]
  Gloria, Wen-Ling, Chen [1/1]
  GUO, GIU-YONG [1/1]
  Guo, Zun-Ci [1/1]
  Habich, Sabrina   [1/1]
  HAN, JIAN-HAO [1/1]
  Hans Stockton [0/1]
  Haung, Chi [1/1]
  He, Jie-Fu [1/1]
  顯示項目101-125 / 1352. (共55頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋