English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 80597/109856 (73%)
造訪人次 : 20791290      線上人數 : 404
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [127/128]
  學位論文 [715/720]
  專書/專書篇章 [213/215]
  會議論文 [45/354]
  期刊論文 [552/879]
  校務發展計畫 [1/1]
  研究報告 [13/107]
  考古題 [62/62]
  資料庫 [1/1]

  社群統計


  近3年內發表的文件:76(3.08%)
  含全文筆數:1729(70.09%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:1706(98.67%)
  下載大於100次:1302(75.30%)
  檔案下載總次數:2372875(1.94%)

  最後更新時間: 2018-07-20 08:15

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目326-350 / 1352. (共55頁)
  << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  PENG, JU-WAN [1/1]
  Peng, Wen-Xian [1/1]
  Ping-yin Kuan [0/2]
  Pontier, Jean-Marie [1/1]
  Pye,Lucian W. [0/1]
  Qin, Dao-Cheng [1/1]
  Qiu, Chui-Ming [1/1]
  Randall,J. G. [0/1]
  Ranney,Austin [0/1]
  Ray Hsieh [1/1]
  REN, YI-XIN [1/1]
  Ruan, Wen-Jian [1/1]
  Samuel S.G. Wu [1/1]
  Scott Morgenstern [1/1]
  Shang-mao Chen [0/1]
  Shangmao Chen [1/3]
  Shaw, Carl K. Y. [2/2]
  Shen, Dao-Li [1/1]
  Shen, Zai [1/1]
  Sheng, Shing-Yuan   [36/37]
  Sheng-yao Huang [1/1]
  Sheu, Chau Jiunn [1/1]
  Shi, Zhao-Zhen [1/1]
  Shiao,Yi-Ching [1/1]
  Shields,Todd [1/1]
  顯示項目326-350 / 1352. (共55頁)
  << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋