English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 79845/108902 (73%)
造訪人次 : 20604515      線上人數 : 347
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [151/151]
  學位論文 [385/390]
  專書/專書篇章 [145/145]
  會議論文 [30/183]
  期刊論文 [324/438]
  研究報告 [28/88]
  考古題 [61/61]

  社群統計


  近3年內發表的文件:57(3.92%)
  含全文筆數:1124(77.25%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:1104(98.22%)
  下載大於100次:1124(100.00%)
  檔案下載總次數:2357467(1.95%)

  最後更新時間: 2018-06-17 21:06

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目351-375 / 911. (共37頁)
  << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Yang, Chia-Hsun [1/1]
  Yang-Chih Fu [1/1]
  Yang, Hsin Ju [1/1]
  Yang, Hui -hsuan [1/1]
  Yang, Shi Fan [1/1]
  Yang, Tien Tun [1/1]
  Yau, Chun Tung [1/1]
  Ye, Mei Hua [1/1]
  Ye, Yong Wen [1/1]
  Yeh, Yih-Huei [1/1]
  Yen, Chih-Feng [1/1]
  Yen, Jen-I [1/1]
  Yi, Han Ting [1/1]
  Yu,En Liang [1/1]
  Yu, Rui Bo [1/1]
  YU, ZHI-HONG [1/1]
  Yuan, Shuo Cheng [1/1]
  Yuan, Yi-Ting [1/1]
  Zhang, Li Fen [1/1]
  Zhuang, Zong Xian [1/1]
  丘其謙 [1/2]
  何祐寧 [1/1]
  余彥良 [1/1]
  余志宏 [1/1]
  余淑女宜 [1/1]
  顯示項目351-375 / 911. (共37頁)
  << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋