English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 82465/111667 (74%)
造訪人次 : 21439206      線上人數 : 471
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [151/151]
  學位論文 [391/397]
  專書/專書篇章 [147/147]
  會議論文 [32/185]
  期刊論文 [332/446]
  研究報告 [28/88]
  考古題 [61/61]

  社群統計


  近3年內發表的文件:74(5.02%)
  含全文筆數:1142(77.48%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:1125(98.51%)
  下載大於100次:1142(100.00%)
  檔案下載總次數:2433253(1.95%)

  最後更新時間: 2018-10-17 12:41

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目151-175 / 932. (共38頁)
  << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Huang, Yun Ting [1/1]
  Hung, An-Yi [1/1]
  Hung, Chung-Sung [1/1]
  Hung, Pei Hua [1/1]
  Hung, Shu Lun [1/1]
  Hung, Su-Mey [1/1]
  Hung, Su-Pin [1/1]
  Hung, Ya-hui [1/1]
  Jan, Jie-Sheng [1/1]
  Jane, yui chieng [1/1]
  Janet Kuo [0/1]
  Jia Shilin [1/1]
  Juan, Ching Chuan [1/1]
  Juan, Hsiao-Mei [1/1]
  Kalil,Ariel [1/1]
  Kao-Chiao Hsieh [0/1]
  Kao, Grace [2/2]
  Kao, Jo Hsiang [1/1]
  Kao, Kuo-Kuei   [2/2]
  Kao, Pascal Kuo-Kuei   [1/1]
  Kao, Pascal Kuokuei [1/1]
  Karalekas, Dean [1/1]
  Kate Yeong-Tsyr Wang [1/1]
  Kho, In-Chu [1/1]
  Ko, Dorothy [1/1]
  顯示項目151-175 / 932. (共38頁)
  << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋