English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 11 |  Items with full text/Total items : 88987/118697 (75%)
Visitors : 23573392      Online Users : 186
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version

  Collection

  期刊論文 [54/54]

  Community Statistics


  近3年內發表的文件:0(0.00%)
  含全文筆數:54(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:54(100.00%)
  下載大於100次:53(98.15%)
  檔案下載總次數:45930(0.03%)

  最後更新時間: 2019-12-13 21:31

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 110. (共5頁)
  1 2 3 4 5 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Bain, Trevor [1/1]
  Chang, Chyi-Herng   [1/1]
  Chen, Jen-Jen [1/1]
  Chen, Ko-Teng [1/1]
  Chen, Yi-Ju [1/1]
  Cheng, Chih-Yu   [1/1]
  Chiang, Shu-hen   [1/1]
  Chiao, Yu-Ching [1/1]
  Chiu, Su-Fen [2/2]
  Deng, Shuai-liang [1/1]
  Han, Tzu-Shian   [3/3]
  Hsin, Ping-Lung [1/1]
  Huang, Te-Pei   [1/1]
  Huang, Wan-Ling [1/1]
  Huang,Wei-Cheng [1/1]
  Huang, Yin-Mei [1/1]
  Hwang, Jen-te   [1/1]
  JIANG, Ying [1/1]
  Lee, Chien-Hung [2/2]
  Lee, Ching-Chin [1/1]
  Li, Yao-Tai [2/2]
  Lin, Hsien-Tiung   [1/1]
  Lin, Liang-Jung   [1/1]
  Lin, Tzung-De [1/1]
  Liu, I-Chun   [1/1]
  顯示項目1-25 / 110. (共5頁)
  1 2 3 4 5 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋