English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  Items with full text/Total items : 95844/126434 (76%)
Visitors : 31544956      Online Users : 446
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  政大機構典藏 >  Browse by Author

  Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   

  Showing items 26076-26100 of 86693. (3468 Page(s) Totally)
  << < 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 > >>
  View [10|25|50] records per page
  Author Name No. of items
  Ni, Kuei-Jung [1/1]
  Ni, Ling-Na [1/1]
  Ni, Lu-Pin [1/1]
  NI, MENG-ZHAO [1/1]
  Ni, Ming Shiang   [6/7]
  Ni, Ming-Shiang, Wu, Jing-Jyi   [1/1]
  Ni, N. [1/1]
  Ni, Shih Jen [1/1]
  Ni, Shixiong [1/1]
  NI, SHU-PING [1/1]
  Ni, Taili [1/1]
  Ni, Tian-Hui [1/1]
  Ni, Xiaopeng   [1/1]
  NI, YAN-YUAN   [1/1]
  Ni, Yen-Yuan   [7/7]
  Ni, Ying Ju [1/1]
  Nian, Ming-Yang [1/1]
  Nian,Pyng Jyi [1/1]
  Nian, Sih Ting, [2/2]
  NIAN, YU-YING [0/1]
  Nicdao, Jose Marcelino Arrozal [1/1]
  Nicholas Bruno [1/1]
  Nicholas Vaky [1/1]
  Nicky Hsieh [1/1]
  Nicole Kozlowski [1/1]
  Showing items 26076-26100 of 86693. (3468 Page(s) Totally)
  << < 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 > >>
  View [10|25|50] records per page

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback