English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  Items with full text/Total items : 107630/138732 (78%)
Visitors : 41498781      Online Users : 800
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  政大機構典藏 >  Browse by Author

  Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   

  Showing items 69026-69050 of 97733. (3910 Page(s) Totally)
  << < 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 > >>
  View [10|25|50] records per page
  Author Name No. of items
  Bei, Lien-ti   [56/56]
  Chang, Banco [1/1]
  Chang, Shao-chi`en [1/1]
  Chen, Tsung-hao [2/2]
  Deng, Chyi-Ing [1/1]
  Fan, Ching chen [1/1]
  Ho, Yu-Rou [1/1]
  Jason K.C. Liang [1/1]
  Liang, You-Han [1/1]
  Li, Nichele Cassandra Chiang [1/1]
  Neesemann, A. [2/2]
  N-H- Liu [2/3]
  Wang, Li [2/2]
  Wang, Tay-sheng [7/7]
  Wu, Yi-chen [7/7]
  Yen, Chia-hui [1/1]
  Yu, Jia-Ming [1/1]
  何思湘 [2/2]
  吳上豪 [1/1]
  曾珮娟 [1/1]
  曾聖文(Sheng-Wen Tseng) [1/1]
  莫荷嘉 [1/1]
  董春春 [1/1]
  蘇惠群 [1/2]
  魏郁倫 [1/1]
  Showing items 69026-69050 of 97733. (3910 Page(s) Totally)
  << < 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 > >>
  View [10|25|50] records per page

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback