English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  Items with full text/Total items : 107481/138605 (78%)
Visitors : 41285200      Online Users : 694
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  政大機構典藏 >  Browse by Author

  Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   

  Showing items 73476-73500 of 97559. (3903 Page(s) Totally)
  << < 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 > >>
  View [10|25|50] records per page
  Author Name No. of items
  chang , ya hui [1/1]
  Chen, I-Chin [0/1]
  Chien, Sung-En [1/1]
  Hsu,Wen-yau   [42/43]
  Juang, Jih-Gau [1/1]
  Khanlari, Ahmad [1/1]
  Lai, Hui-Chu [1/1]
  Lin, Yu-Ming [0/1]
  Ou, Jing-Ling [1/1]
  Su, Yu-Lin [1/1]
  Takashima, Motohiro [1/1]
  Tao, Chen-Chao [5/5]
  Tsang, Ching-Song [0/1]
  Tsao, Wan-Lin [2/2]
  Tseng, Shou-cheng   [11/16]
  Wang, Li-dar   [4/4]
  Wei, Shyh-Yuh [1/1]
  Wu, Wen Yi [2/2]
  劉大年 [5/6]
  游佳勲 [1/1]
  陳建進 [0/1]
  陳木金;巫孟蓁 [1/1]
  韓長澤 [1/1]
  馮建三   [164/226]
  黃柏鈞   [17/20]
  Showing items 73476-73500 of 97559. (3903 Page(s) Totally)
  << < 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 > >>
  View [10|25|50] records per page

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback