English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  Items with full text/Total items : 100483/131283 (77%)
Visitors : 37364822      Online Users : 27
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  政大機構典藏 >  Browse by Author

  Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   

  Showing items 35726-35750 of 91143. (3646 Page(s) Totally)
  << < 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 > >>
  View [10|25|50] records per page
  Author Name No. of items
  Wang, Zi-Wei [1/1]
  Wang, Zi-Xiang [1/1]
  Wang, Ziang-Yi [1/1]
  Wang, Zifa [1/1]
  Wang, Zih-Yin [1/1]
  Wang, Zong-Yun [0/1]
  Wang, Zun-Qing [1/1]
  Wang,  Chun-Yuan [1/1]
  Wang,  Kuo-Chuan [1/1]
  Wang,  Sumei [2/2]
  Wang,  Wen-Fang [1/1]
  Wang(), Tien-Hsin [1/1]
  Wang(王立達)*, Richard Li-dar [1/1]
  Wang*, Jenn Yeu [0/1]
  Wang*, Shih-Chuan [0/1]
  Wang*, T.Y [0/1]
  Wangc, R.-C. [1/1]
  WangyangZhao [1/1]
  Wang , Chu-Chun [1/1]
  Wang , Hongyu [1/1]
  Wang , Ming-Chih [1/1]
  Wang , Po-Wen [1/1]
  Wang , Ying-Wei [1/1]
  Wang,, Shi-yi   [1/1]
  Wang,Daniel C. [1/1]
  Showing items 35726-35750 of 91143. (3646 Page(s) Totally)
  << < 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 > >>
  View [10|25|50] records per page

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback