English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  Items with full text/Total items : 96163/126772 (76%)
Visitors : 32245548      Online Users : 356
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  Please use this identifier to cite or link to this item: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/88756


  Title: 《入菩薩行論》〈靜慮品〉土登卻札注疏譯注
  Translation and Interpretation of "Meditation Chapter" of "A Guide to the Bodhisattva's Way of Life" Explained by Tub bsTan Chos Grags
  Authors: 黃奕彥
  Hwang, Yih Yann
  Contributors: 蕭金松
  Shiau, Zin Song
  黃奕彥
  Hwang, Yih Yann
  Keywords: 靜慮
  自他平等
  自他相換
  Meditation
  Equalization Between Self and Others
  Interchanging Self with Others
  Date: 1993
  Issue Date: 2016-04-29 16:33:07 (UTC+8)
  Abstract: 〈靜慮品〉在整部《入菩薩行論》當中所佔之篇幅最多的一品,全品內容
  中前半段主要在說明如何捨離靜慮的逆品,即捨離塵世間的憒鬧,遠離對
  內世間--親友等有情及外世間--利養恭敬等,而棲止於空閑寂靜之處;並
  袪除對內心對於女人及利養恭敬的貪愛執著。待身心散亂因緣皆消除,已
  堪任修習靜慮,後半部份便正式討論靜慮的修習。這一部份主要討論修習
  靜慮之善所緣--自他平等與自他相換。由於自他平等為自他相換的基礎,
  是故先說自他平等,接下來就以較多的篇幅說明自他相換,自他相換之道
  理,與較自己卑劣、平等、高勝三種有情相換而分別對相換前的我修嫉妒
  、競爭、傲慢,及在相換之後如何以溫和及嚴厲的方式提醒自己時時刻刻
  不要妄起自我愛執的念頭。
  Reference: 一、藏文原典:
  1. Zhi ba lha' Byang-chub sems-dba'i spyod-pa la 'jug-pa'西寧:青海民族出版社,1989年。(寂天,《入菩薩行論》)
  2. Zhi ba iha' Byang-chub sems-dpa'i spyod-pa la 'jug-pa'德格版西藏大藏經。東京:東京大學,1978。(寂天,《入菩薩行論》)
  3. Zhi ba la' bSlab-pa Kun-las btus-pa.德格版西藏大藏經。東京:東京大學,1978。(寂天,《大乘集菩薩論》)。
  4. Bu ston rin chen grub' bDe-bar gshegs-pa'i bstan-pa'i gsalbyed
  chos kyi 'byung-gnas gsung-rab rin-po-che'i mdzod北京:中國藏學出版社,1988年。(布頓仁欽竹,《佛教史大寶藏論》)
  5. rJe tsong kha pa , Byang-chub lam- rim che-ba西寧:青海民族出版社,1985年。(宗喀巴,《菩提道次第廣論》)
  6. Yongs 'dzin ye shes rgyal mtshan' Blo-sbyong snyan-brgyud
  chen-moli grel-pa'中國藏語系高級佛學院編,北京:民族出版社,1988年。(慧幢,《修心耳傳廣釋》)
  7. Yongs 'dzin ye shes rgyal mtshan' Lam-rim bla-ma brgyud-pali
  rnam-thar '拉薩:西藏人民出版社,1990年。(慧幢,《菩提道次第師承傳》)
  8. Thu' u bkwan chos kyi nyi rna' Grub-mtha' thams-cad kyi khung
  dang 'dod tshul ston-pa legs-bshad shel-kyi me-long (thu'u
  - bkwan grub-mtha')蘭州:甘肅民族出版社,1989年。(土觀曲吉尼瑪,《宗派源流史》)
  9 . Thub bstan chos kyi grags pa' Byang-chub sems-dpa' i spyod
  -pa la 'jug-pa'i 'grel-bshad rgya-mtso'i yon-tan rin-po-che
  mi-zad-pa 'jo-ba'i bum-bzang'北京:中國藏學出版社,1990年。(土登曲吉札巴,《入菩薩行疏海無盡功德妙善寶瓶》)

  二、藏文原典漢譯:
  1. 寂天著, 法議等譯, <<大乘集菩薩學論>> '大正藏﹒第三十二冊﹒論集部。
  2. 寂天著,宋﹒天息災譯, <<菩提行經>> '大正藏﹒第三十二冊﹒論集部。
  3. 寂天著,法護等譯, <<大乘寶要義論>> '大正藏﹒第三十二冊﹒論。集部
  4. 寂天著,陳玉蚊譯注, <<入菩薩行譯注>> '台北:藏海出版社,民81年。
  5 .無著賢著,慧海等譯, <<大乘修心七義論釋>> '大藏經補編第九冊
  6. 宗喀巴著,法尊譯, <<菩提道次第廣論>> '台北:新文豐出版社,民76年。
  7. 宗喀巴著,大勇譯, <<菩提道次第略論>> '台北:新文豐出版社,民64年
  8. 法尊譯, <<現觀莊嚴論略釋>> '台北:佛教出版本士,民79年。
  9. 多羅那它著,張建木譯, ((印度佛教史)) ,成都:四川民族出版社, 1988年
  10. 布頓著,郭和卿譯, ((佛教史大寶藏論} ,北京:民族出版社,1986年
  11. 迅魯伯著,郭和卿譯, ((青史)) ,拉薩:西藏人民出版社, 1985年
  12. 土觀羅桑卻季尼瑪著,劉立千譯注, ((宗派源流史)) ,
  拉薩:西藏人民出版社o
  13. 阿底峽著,陳玉蚊譯, ((菩提道燈難處釋)) (收入陳玉蚊著《阿底
  峽與菩提道燈釋))) ,台北:東初出版社,民79年。
  三、專著:
  1. 王輔仁著, ((西藏佛教史略)) ,西寧:青海人民出版社, 1982年
  2. 呂激著, ((印度佛學思想概論} ,台北:天華出版社翻印,民71年。
  3. 呂激著, ((西藏佛學原論)) ,台北:老古出版社,民73年。
  4. 平川彰等著,李世傑諱, ((中觀思想) ,台北:華宇出版社,民74年
  5 .王森著, ((西藏佛教發展史略)) ,北京:中國社會科學院出版社,1987年
  6. 林崇安著, ((佛教教理的探討} ,台北:慧炬出版社,民79年
  7. 陳玉蚊著, ((入菩薩行導論)) ,台北:藏海出版社,民81年
  8. 格桑居冕著, ((實用藏文文法)) ,成都:四川民族出版本士, 1987年
  四、論文:
  1. 法尊著:西藏佛教的迦當派, (收入《現代佛教學術叢刊))冊7 5
  ,西藏佛教(一)概述)台北:大乘文化出版社,民68
  五、工具書:
  1. 張怡蓀主編, ((藏漢大辭典)) ,北京:民族出版社, 1986年。
  2. 西北民族學院民族研究所編, ((藏漢佛學辭典)) ,西寧:青海民族
  出版社, 1990年
  3. 字井伯壽等編, ((德格版西藏大藏經總目錄)) ,東京:東北大學,
  1934年。(台北:華字出版社翻印,民74年o )
  Description: 碩士
  國立政治大學
  民族學系
  G787103
  Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002004246
  Data Type: thesis
  Appears in Collections:[民族學系] 學位論文

  Files in This Item:

  File SizeFormat
  index.html0KbHTML255View/Open


  All items in 政大典藏 are protected by copyright, with all rights reserved.


  社群 sharing

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback