English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  Items with full text/Total items : 94586/125118 (76%)
Visitors : 30543201      Online Users : 140
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  國科會研究計畫 [122/123]
  學位論文 [670/709]
  專書/專書篇章 [22/47]
  期刊論文 [590/632]
  研究報告 [4/29]
  考古題 [52/52]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:0(0.00%)
  含全文筆數:11(7.59%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:11(100.00%)
  下載大於100次:10(90.91%)
  檔案下載總次數:17532(1.02%)

  最後更新時間: 2021-04-15 08:18


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 67. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  A. H. Huang [0/1]
  A. Lozano-Viva [0/1]
  C. S. Cheng [0/1]
  C. W. Wang [0/5]
  Chang, Hsing-Hua   [1/1]
  Chang, Shu-Chen [1/1]
  Chao, Shih-Wei   [1/1]
  Chen, KuanChieh [1/1]
  Chen, Wei-Kuang   [1/1]
  Cheng, Yu-Chun [1/1]
  Chih, Shu-Hwa [1/1]
  Chiu,C.H.   [0/1]
  Chiu, Yu-Fen [1/1]
  Chou R. I. [0/1]
  D. S. Hsyu [0/1]
  H. H. Huang [1/1]
  H. M. Chou [0/1]
  Hasan [0/1]
  Hsieh, Ming-Hsiung [1/1]
  Hsu, Y.-C. [2/2]
  Huang, Tai-Hsin   [1/1]
  Jyh-Horng Leu [0/1]
  Kuo, Wei-Yu   [1/1]
  L. K. Hu [0/1]
  Lee, Chi-Chuan [2/2]
  顯示項目1-25 / 67. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋