English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  Items with full text/Total items : 92604/122928 (75%)
Visitors : 26839685      Online Users : 553
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  國科會研究計畫 [97/97]
  學位論文 [424/436]
  會議論文 [25/142]
  期刊論文 [427/540]
  研究報告 [0/23]
  考古題 [63/63]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:2(8.33%)
  含全文筆數:22(91.67%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:22(100.00%)
  下載大於100次:20(90.91%)
  檔案下載總次數:12378(1.00%)

  最後更新時間: 2020-10-24 12:20


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 36. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Ban, Jung-Chao [1/3]
  Berlin Wu [1/1]
  Chang, Chih-Hung   [1/1]
  Chen, Juei-Chao [1/1]
  Chen, Ting-Ju [1/1]
  Cheng, Yu-Ting   [1/1]
  Gang Xiang [1/1]
  Hsiao, Kuo Chang [1/1]
  Hsu, Yu-Yun   [1/1]
  Hung T. Nguyen [1/1]
  Lin, Pei-Chun [1/1]
  Lin, Song-Sun [0/1]
  Liu, Mei-Fen [1/1]
  Luh, Hsing   [1/1]
  Luh, Hsing Paul   [1/1]
  Nguyen, H.T.   [1/1]
  Sha, Wei-Shun [1/1]
  Song, Pei-Chun [1/1]
  Sriboonchitta, Songsak [1/1]
  Vladik Kreinovich [1/1]
  Wang, Chia-Hung [1/1]
  Watada, Junzo [1/1]
  Wu, Berlin [1/1]
  Wu, Ber-lin   [1/1]
  Wu, Berlin   [6/6]
  顯示項目1-25 / 36. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋