English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 71578/104447 (69%)
造訪人次 : 19178995      線上人數 : 608
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [125/126]
  學位論文 [517/707]
  專書/專書篇章 [210/212]
  會議論文 [45/355]
  期刊論文 [543/870]
  校務發展計畫 [1/1]
  研究報告 [13/107]
  考古題 [62/62]
  資料庫 [1/1]

  社群統計


  近3年內發表的文件:104(4.26%)
  含全文筆數:1517(62.15%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:1474(97.17%)
  下載大於100次:1132(74.62%)
  檔案下載總次數:2218912(1.94%)

  最後更新時間: 2017-09-26 16:24

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目501-525 / 1342. (共54頁)
  << < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Zang, X. [1/1]
  Zang, Xiaowei [3/3]
  Zen-jia Tsai [0/1]
  ZHANG, CHANG-JI   [1/1]
  ZHANG, DA-WEI [0/1]
  Zhang, Fu-Hua [1/1]
  ZHANG, HONG-NIAN [0/1]
  Zhang, Qi-Xiong [1/1]
  Zhang, Rong-Lin [1/1]
  Zhang, Yong-Cheng [1/1]
  ZHANG, ZHENG-LI [0/1]
  ZHAO, CHUN-SHAN [1/1]
  ZHAO, GUANG-ZHU [0/1]
  Zhao, Zhi-Lian [1/1]
  Zhao,Zhu-Cheng [1/1]
  Zheng, Xiao-Shi [0/1]
  ZHOU, BO-YA [0/1]
  ZHOU, DAO-JI [1/1]
  ZHOU, JIA-XIANG [0/1]
  Zong, Yu Wen [0/1]
  Zonghao Huang [0/1]
  ZOU, DU-GI [0/1]
  仉桂美 [2/2]
  任可怡 [0/1]
  任怡心 [1/2]
  顯示項目501-525 / 1342. (共54頁)
  << < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋