English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  Items with full text/Total items : 94188/124659 (76%)
Visitors : 29623561      Online Users : 357
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:0(0.00%)
  含全文筆數:35(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:35(100.00%)
  下載大於100次:35(100.00%)
  檔案下載總次數:38892(100.00%)

  最後更新時間: 2021-02-26 16:20


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 72. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  BO, ZHIYUE [1/1]
  Chang, Chao-Chia [1/1]
  Chang, Peir-Shin [1/1]
  Chang, Sheng-feng [1/1]
  Chao, Otto Hongchang [1/1]
  Chen,Kun-Ming   [1/1]
  Chen, Yu-Ming [1/1]
  Chen, Yun-Shing [1/1]
  Chou, Chih-Chieh [1/1]
  Chou, Liang-Dai [1/1]
  Chuang, Hsiu-Mei [1/1]
  Chung, Ching-Yu [2/2]
  Chung, Yen-Lin   [1/1]
  He, Baogang [1/1]
  Ho, Jeng-Sheng [1/1]
  Hsiao, Ya-Tan [1/1]
  Hsieh, Chen-Yu [1/1]
  Hsu, Yuan-Pai [1/1]
  Huang, Sheng-Yao [1/1]
  Hwang, Jen-Te   [1/1]
  Jang, Daw-Yih [1/1]
  Lai, Chien-cheng [1/1]
  Lai, Hongyi [1/1]
  Lan, I-Chih [1/1]
  Lee, Wei-Tin [1/1]
  顯示項目1-25 / 72. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋