English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 75046/106105 (71%)
造訪人次 : 19436191      線上人數 : 443
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [15/15]
  學位論文 [17/19]
  專書/專書篇章 [87/87]
  會議論文 [8/82]
  期刊論文 [158/181]
  演講資料 [1/1]
  考古題 [11/11]

  鄰近社群


  英語教學碩士在職專班 [103/106]
  英國語文學系 [1114/1596]
  阿拉伯語文學系 [75/172]
  斯拉夫語文學系 [286/362]
  日本語文學系 [247/493]
  韓國語文學系 [112/274]
  土耳其語文學系 [53/81]
  語言學研究所 [497/651]
  外文中心 [83/141]
  中東與中亞研究碩士學位學程 [2/2]

  社群統計


  近3年內發表的文件:28(7.07%)
  含全文筆數:297(75.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:294(98.99%)
  下載大於100次:256(86.20%)
  檔案下載總次數:241216(0.21%)

  最後更新時間: 2017-11-23 13:37

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 74. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  AlAbaeeji, Saif [1/1]
  Alexander von Plato [1/1]
  Almut Leh [1/1]
  Chang, Chia Hui [1/1]
  Chang, Tai-Lin [15/15]
  Chang, Yi Yun [1/1]
  Chiang, Shih Lin [1/1]
  Chiang, Yi Chuan [1/1]
  Christoph Thonfeld [1/1]
  Hsiao, Yuchau [1/1]
  Huang, Feng Yi [1/1]
  Huang, Hsiu Wen [1/1]
  Juan, Rachel [22/22]
  Katarzyna Stachura [1/1]
  Ku, Meng-Hsuan [2/2]
  Ku, Menghsuan [15/15]
  Lan, Wen-Chun [5/5]
  Lee, Ya-Chi [1/1]
  Li, Mei Tzu [1/1]
  Liao, Jun-Pei [3/4]
  Liu, Kai Yuan [1/1]
  Lu, Chien-Yi [10/10]
  Monika Leipelt-Tsai [5/5]
  Pan, Yu Chi [0/1]
  Shin, Ya-Ju [1/1]
  顯示項目1-25 / 74. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋