English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 84662/113307 (75%)
造訪人次 : 22343360      線上人數 : 557
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [14/14]
  學位論文 [11/12]
  專書/專書篇章 [16/16]
  會議論文 [8/105]
  期刊論文 [56/114]
  研究報告 [0/6]
  考古題 [21/21]

  鄰近社群


  英語教學碩士在職專班 [110/113]
  英國語文學系 [1289/1785]
  阿拉伯語文學系 [121/218]
  斯拉夫語文學系 [364/452]
  日本語文學系 [296/545]
  土耳其語文學系 [58/86]
  歐洲語文學系 [350/460]
  語言學研究所 [520/676]
  外文中心 [117/175]
  中東與中亞研究碩士學位學程 [2/2]

  社群統計


  近3年內發表的文件:13(4.51%)
  含全文筆數:126(43.75%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:125(99.21%)
  下載大於100次:118(93.65%)
  檔案下載總次數:125515(0.10%)

  最後更新時間: 2019-02-18 20:45

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 58. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, Lin-Chen [1/1]
  Chen, Qing Zhi   [4/4]
  Chen, Yun-Yuan [1/1]
  Chiu, Wei-Ting [1/1]
  Chu, Li-Shi   [6/6]
  Han, Kee-Hyung [2/2]
  Hsieh, Chia-Hsuan [1/1]
  Huang,Hui Chin   [2/2]
  Huang, Hung-chih   [2/2]
  Huang, Kuan-Chen [1/1]
  Huang, Shen An [1/1]
  Hwang, Hong-Chih   [3/3]
  Jeong, Seok-Woon [1/1]
  Kim, Byong-kwon [1/1]
  Kuo, Chiu-Wen   [8/8]
  Lee, Yeong Kyung   [1/1]
  Lin, Ching Hsi [1/1]
  Lin, Yu Shan [1/1]
  Rick Chou   [1/1]
  Shiem, Muh-Tarng   [1/1]
  Wang, Ping Chin [0/1]
  Zhang, Mei-Zhi [1/1]
   張介宗 [1/1]
  劉羿伶 [1/1]
  吳靜吉   [1/1]
  顯示項目1-25 / 58. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋