English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 75046/106105 (71%)
造訪人次 : 19436158      線上人數 : 443
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  學位論文 [79/80]
  考古題 [16/16]

  鄰近社群


  中國文學系 [2577/3716]
  國文教學碩士在職專班 [202/204]
  歷史學系 [1372/2237]
  哲學系 [821/1623]
  圖書資訊與檔案學研究所 [1062/1233]
  宗教研究所 [393/588]
  臺灣史研究所 [286/375]
  臺灣文學研究所 [298/404]

  社群統計


  近3年內發表的文件:34(35.42%)
  含全文筆數:95(98.96%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:73(76.84%)
  下載大於100次:59(62.11%)
  檔案下載總次數:55567(0.05%)

  最後更新時間: 2017-11-23 11:49

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 145. (共6頁)
  1 2 3 4 5 6 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Cha, Ju Wei [1/1]
  CHANG, Ching Lan [1/1]
  Chang, Qing Fen [1/1]
  Chang, Yu Sheng [1/1]
  Chao, En Ni [1/1]
  Chen, Hui Fang [1/1]
  Chen, I Chen [1/1]
  Chen, Wei Yu [1/1]
  Chen, Yen Ju   [1/1]
  Chen, Yi Ju [1/1]
  Chen,Yin Chih [1/1]
  Chen, Ying Yu [1/1]
  Chen, Yu Hsuan [1/1]
  Cheng, Yu Ching [1/1]
  Chin, Ruby [1/1]
  Chou, Wei Ling [1/1]
  Chu,Yu-Hsuan [1/1]
  Fang, Chong Nyok [1/1]
  Foo, Mun Yee [1/1]
  Ho, Chih Yang [1/1]
  Hsiao, Yu Fen [1/1]
  Hsu, Shin Hwei [1/1]
  Huang, Huai Shiuan [1/1]
  Huang, Tzu Yun [1/1]
  Huang, Wanfen [1/1]
  顯示項目1-25 / 145. (共6頁)
  1 2 3 4 5 6 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋