English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 11 |  Items with full text/Total items : 88987/118697 (75%)
Visitors : 23573305      Online Users : 166
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version

  Collection

  期刊論文 [143/146]

  Community Statistics


  近3年內發表的文件:6(4.11%)
  含全文筆數:143(97.95%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:143(100.00%)
  下載大於100次:129(90.21%)
  檔案下載總次數:49689(0.04%)

  最後更新時間: 2019-12-13 20:38

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 233. (共10頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  A&apos, Ludmilla [1/1]
  Beckett [1/1]
  Chang, Ching-Hsin [2/2]
  Chang, San-Lii [1/1]
  Chang, Wen-Hui [1/1]
  Chang, Yen-Chuan [1/1]
  Chen, Hsueh-i [1/1]
  Chen, Li-Chuan [2/2]
  Chen, Mei-chen [1/1]
  Chen, Nanyu [1/1]
  Chen, Tzu-Chun [1/1]
  Chen, Wen-Chun [1/1]
  Chen, Wen-Miin [1/1]
  Chiao, Su Su [1/1]
  Chien, Chia-Ching [1/1]
  Chiu, Jui-Hui [1/1]
  Chochi, LIANG [1/1]
  Choi, Mal-Soon   [1/1]
  Chou, Chih-min   [1/1]
  Chou, Yu-Chen [1/1]
  Chu, Hung-Chou [4/4]
  Chung, Siaw-Fong   [1/1]
  Chung, Yun Do [1/1]
  Dejamonchai, Sirajit [1/1]
  Dilley, Whitney Crothers [1/1]
  顯示項目1-25 / 233. (共10頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋