English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 84662/113307 (75%)
造訪人次 : 22343334      線上人數 : 554
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [70/70]

  社群統計


  近3年內發表的文件:0(0.00%)
  含全文筆數:70(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:70(100.00%)
  下載大於100次:70(100.00%)
  檔案下載總次數:18000(0.01%)

  最後更新時間: 2019-02-18 21:10

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 141. (共6頁)
  1 2 3 4 5 6 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Álvarez, José Ramón [1/1]
  Arjonilla, Emilio Ortega [1/1]
  Bai, Li-Ping [1/1]
  Benammar, Khedidja [1/1]
  Cai, Xin-Le [1/1]
  Chang, Ching-Hsin [1/1]
  Chang, Shang-Kuan   [2/2]
  Chang, Ya-Hui [1/1]
  Chang, Yun-Chi [1/1]
  Chao, Hsing-Hao [1/1]
  Chao, Seng-Loi [1/1]
  Chen, Ruey-Shan [1/1]
  Chen, Ya-Mei [1/1]
  Chi, Yao-Kai [1/1]
  Chung, Yu-Ling [1/1]
  Chuo, Jia Chen [1/1]
  Dong, Da-hui [1/1]
  Espinosa, Miguel Ángel Bueno [1/1]
  Fei, Xiao-Ping [1/1]
  Furukawa, Michiyo [1/1]
  Gao, Ning [1/1]
  Guerrero, Rufina Clara Revuelta [1/1]
  Ho, Wen-Ching [1/1]
  Hsiung, Ann-Marie [2/2]
  Hsu, An-Nie   [2/2]
  顯示項目1-25 / 141. (共6頁)
  1 2 3 4 5 6 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋