English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  Items with full text/Total items : 91913/122132 (75%)
Visitors : 25780767      Online Users : 147
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version

  Collection

  期刊論文 [133/136]

  Community Statistics


  近3年內發表的文件:10(7.35%)
  含全文筆數:133(97.79%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:133(100.00%)
  下載大於100次:125(93.98%)
  檔案下載總次數:42665(0.03%)

  最後更新時間: 2020-08-09 14:46

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 195. (共8頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Baum, Manfred [1/1]
  Böhme, Gernot [2/2]
  Chan, Chi-Keung [1/1]
  Chan, Wing-cheuk [1/1]
  Chang, Chung-Hung [1/1]
  CHEN, Chia-Ming [1/1]
  Chen, Fei-Ting [0/1]
  CHEN, Lin [1/1]
  Chen, Ruey-Lin [1/1]
  Chen, Shih-Chen [2/2]
  CHEN, Shih-Chuan [1/1]
  Chen, Zuei-Wen [1/1]
  Cheng, Hsi-Heng [1/1]
  Cheng, Kai-Yuan [1/1]
  Chien, Yeong-Shyang [1/1]
  CHIU, Chi-Chun [1/1]
  Chong, Kim-chong [1/1]
  CHU, Hung-Tao [2/2]
  Chung, Chen-Yu [1/1]
  FANG, Wan-Chuan [1/1]
  Fraser, Chris [1/1]
  Fung, Shu-Fun [2/2]
  Fung, Yiu-ming [2/2]
  Hirotsugu, Sugamoto [1/1]
  HO, Hua-Kuei [1/1]
  顯示項目1-25 / 195. (共8頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋