English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 84662/113307 (75%)
造訪人次 : 22340999      線上人數 : 434
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子社群

  創刊號 [11/11]
  第2號 [7/7]
  第3號 [8/8]
  第4號 [6/6]
  第5號 [7/7]
  第6號 [5/5]
  第7號 [6/6]
  第8號 [4/4]
  第9號 [5/5]
  第10號 [5/5]
  第11號 [8/8]
  第12號 [4/4]
  第13號 [8/8]
  第14號 [6/6]
  第15號 [2/2]

  社群統計


  近3年內發表的文件:8(8.70%)
  含全文筆數:92(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:92(100.00%)
  下載大於100次:85(92.39%)
  檔案下載總次數:38754(0.03%)

  最後更新時間: 2019-02-18 18:43

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 98. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Ariyoshi, Toyotaro [2/2]
  ASAHARA, Yoshiko [1/1]
  Cao, Da-Feng [1/1]
  CHEN, Jin-Qing [1/1]
  CHEN,Shuyin [1/1]
  Chen, Yan [1/1]
  Cheng, Chia-yu   [5/5]
  FENG,Chingyi [1/1]
  FUJII,Shizue   [1/1]
  HIRAOKA, Toshio [1/1]
  HSU, Hsiang-Sheng   [5/5]
  Huang,Ching-jung   [1/1]
  HUANG, Shu-Yen [1/1]
  ITO, Hajime [1/1]
  KAO, Chi-Hao [1/1]
  Kao, Ning [1/1]
  KAO,Wenhan [1/1]
  KAWAMOTO, Koji [1/1]
  Kazazu,Katsumi [1/1]
  Kobayashi Yukio   [1/1]
  Lin, Shih Chun [1/1]
  LIU, Shu-Ju [1/1]
  MAKINO, Eiji [1/1]
  Masuoka Takashi [1/1]
  Nagai Ryuji   [1/1]
  顯示項目1-25 / 98. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋