English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  Items with full text/Total items : 94586/125118 (76%)
Visitors : 30542667      Online Users : 115
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version

  Collection

  期刊論文 [228/228]

  Community Statistics


  近3年內發表的文件:15(6.85%)
  含全文筆數:219(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:219(100.00%)
  下載大於100次:165(75.34%)
  檔案下載總次數:127645(0.09%)

  最後更新時間: 2021-04-15 06:03

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目101-125 / 264. (共11頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Wang, Chun-Yen [1/1]
  Wang, Hui-Chen [6/6]
  Wang, Mei-hsiang [1/1]
  Wang, Shao-chun [1/1]
  Wang, You-Hua [1/1]
  Wang, Yu-Ting [3/3]
  Wei, Yi-Chun [1/1]
  Weng, Sheng-Feng [1/1]
  Wu, Mei-Ying [1/1]
  Wu, Ming-Yi [1/1]
  Wu, Pei-Chen   [5/5]
  Wu, Yi-Shin [1/1]
  Xie, Hui-zhcn [1/1]
  Yamaguchi, Mamoru [1/1]
  Yang, Hsiu-Fang [1/1]
  Yang, Hui-lin [1/1]
  Yang, Tsui [1/1]
  Yang, Tsung-Han [1/1]
  Yang, Xiao-Bin   [2/2]
  Yang, Zhi-Jing [1/1]
  Yeh, Lian-Peng [1/1]
  Yeh, Michelle [2/2]
  Yu, Mei-Ling [1/1]
  Yu, Sheng-Kuan [1/1]
  Zhan, Min-xu [1/1]
  顯示項目101-125 / 264. (共11頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋